Cuộc họp giữa hai Tổ Biên tập của Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thực hiện kế hoạch hoạt động của hai Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, sáng 21/6, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực hai Tổ Biên tập đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi về một số vấn đề lớn, quan trọng dự kiến được thể hiện trong Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kinh tế - Xã hội nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai Báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo Kinh tế - Xã hội là báo cáo chuyên đề.

Các Tổ Biên tập được thành lập để giúp việc các Tiểu ban trong xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng là Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện.  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, là Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Tại buổi làm việc, hai Thường trực Tổ Biên tập đã trao đổi một số nội dung quan trọng, nổi bật của hai dự thảo Báo cáo, tập trung vào các vấn đề về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, các quan điểm, mục tiêu phát triển và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 5 năm 2026-2030. Trong quá trình xây dựng Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - Xã hội, hai Tổ Biên tập sẽ tiếp tục có những buổi tọa đàm, trao đổi về những nội dung cụ thể để bảo đảm thống nhất nội dung giữa hai Báo cáo theo yêu cầu của Trung ương./. 

Diệu Huyền