Cử tri hỏi Đại biểu trả lời |Số 3|: Thiếu giáo viên từ cơ chế chính sách?

Giáo viên đã thiếu nhưng số giáo viên nghỉ việc lại tăng. Những bất cập trong chính sách lại đang gây khó cho công tác giảng dạy, áp lực đẩy lên cho cơ quan quản lý giáo dục. Vậy cần có cơ chế chính sách nào để các giáo viên yên tâm công tác?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!