Cử tri đánh giá cao quyết định giám sát việc triển khai Luật Quy hoạch của Quốc hội

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo quy định của Luật, Chính phủ phải xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội phê duyệt; các bộ, ngành xây dựng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và các địa phương

Quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và được xác định như là một trong những động lực cho tăng trưởng. Chính vì vậy Luật Quy hoạch và 73 luật, pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ tháng 01/01/2019. Và ngay đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã quyết định lựa chọn chương trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” để giám sát trong năm 2022. 

Vậy kế hoạch chương trình giám sát này sẽ được triển khai cụ thể như thế nào? Cử tri nói gì về quyết định này của Quốc hội?

Nội dung chi tiết xem tại video.