Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016

Sáng 10/6, tại Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền Thông, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội Thảo khoa học cấp quốc gia: Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi – Luật Báo chí 2016 – Tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016.

Luật báo chí năm 2016, có hiệu lực từ 1/1/2017. Sau 6 năm có thực hiện, đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, với sự đổi mới về khoa học và công nghệ thông tin, luật báo chí đã dần bộc lộ những bất cập, không theo kịp với thực tế. Qua rà soát có 27 nội dung, nhóm nội dung quy định tồn tại bất cập, không phù hợp với thực tiễn. Qua đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016 là cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích dự báo, đưa ra các luận cứ khoa học về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, những khó khăn thách thức trong việc thực hiện chiến lược phát triển báo chí Việt Nam, và cơ sở khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực thi Luật Báo chí nhằm nâng cao chất lượng nội dung tác phẩm, hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và gìn giữ sự trong sáng của đạo đức nghề báo.

Hoàng Tùng – Hoàng Minh