Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các ý kiến cơ bản tán thành nội dung quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như đề xuất của Chính phủ, bảo đảm đồng bộ với quy định về thời hiệu kỷ luật đảng.

Cụ thể là: “Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan. 

Cho rằng các nội dung tại Tờ trình của Chính phủ đã nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, quan điểm và yêu cầu trong các văn kiện của Đảng, qua đó giải quyết được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong bộ máy nhà nước.

Ông NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: "Tôi cho rằng nghị quyết của Quốc hội thể chế hoá nghị quyết này là rất kịp thời, đối với những người không phải là đảng viên thì không vướng, nhưng mà với những người là đảng viên thì vướng, đại bộ phận là đảng viên, nếu không sửa chỗ nào thì rất là vướng, khó thực hiện."

Tán thành với quan điểm trên, song một số ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung thêm quy định về cách chức đối với cán bộ, có hướng dẫn về việc hồi tố xử lý kỷ luật.

Bà LÊ ĐÀO AN XUÂN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên: "Quy định trước đây là 2 năm, bây giờ là 5 năm thì việc hồi tố có được thực hiện hay không"

Trước ý kiến băn khoăn của đại biểu Quốc hội về việc có hồi tố xử lý kỷ luật hay không, Bộ trưởng bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Quy định số 69 của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định, đảng viên bị kỷ luật về đảng thì cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên đề nghị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền trong thời gian 30 ngày.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: "Cán bộ đảng viên nào rơi vào khoảng 30 ngày đó mới hồi tố được. Quan điểm của cơ quan soạn thảo là không muốn hồi tố lại vì sẽ vướng mắc, khó khăn cho cơ quan trực tiếp quản lý công chức, viên chức. Nhưng khi nghị quyết này có hiệu lực, sẽ áp dụng thống nhất, đảm bảo đồng bộ theo Quy định 69."

Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị Quốc hội quan tâm, liên quan đến Kết luận 19. Trong Chương trình xây dựng pháp luật của toàn khóa cũng đã thống nhất đưa Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật có liên quan này giao cho Chính phủ phải hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Như vậy trong năm tới phải trình và sửa đổi những nội dung liên quan này trong chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Chính vì vậy, trong Nghị quyết cũng cần phải nhắc nhở và giao cho Chính phủ khẩn trương nghiên cứu để sớm trình Quốc hội quyết định sửa đổi những nội dung liên quan đến Luật Công chức, viên chức mới đảm bảo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Như Huỳnh