Chuyển tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa

“Cần phải chuyển tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa” là phát biểu có tính chất xuyên suốt của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Hội nghị triển khai xây dựng pháp luật trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch đầu năm 2022 diễn ra sáng 11/02 tại trụ sở Bộ Vân hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa là đáp ứng yêu cầu mới. Trước hết cần nhận thức rõ công tác xây dựng pháp luật đặt dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Cán sự Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương nhằm tạo sự đồng thuận. Phải có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa nhằm đánh giá thực chất tác động chính sách của từng văn bản, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện, nâng cao tuổi thọ văn bản ban hành. Tăng cường nguồn lực, nâng cao trình độ năng lực cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng pháp luật, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự điều chỉnh đến việc ưu tiên đầu tư về thời gian tài chính, cơ sở vật chất…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về nhiều vấn đề xây dựng pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa; đào tạo về văn hóa nghệ thuật; công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về văn hóa quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thực hiện : Kim Yến