Chủ tịch Quốc hội: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết

Sáng 13/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 vừa được bổ nhiệm, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trong những thành tựu to lớn của đất nước có sự đóng góp rất tích cực của ngành ngoại giao, để Việt Nam có được cơ đồ, vai trò, uy tín và vị thế trên trường quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Trưởng các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là người đại diện cho Đảng và Nhà nước tại nước sở tại, triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam. Do đó, cần luôn quán triệt sâu sắc và triển khai tốt các nhiệm vụ, định hướng lớn của công tác đối ngoại đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất năm 2021, Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời là cơ quan lập pháp cao nhất của Nhà nước; Đối ngoại Quốc hội kết nối nguyện vọng của nhân dân ta với nhân dân các nước, kết nối chính sách và tầm nhìn phát triển của Việt Nam với các đối tác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài triển khai đồng bộ các kênh đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc hội trên tinh thần tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các Nghị sĩ của nước sở tại. Chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng các Cơ quan đại diện góp phần tích cực vào bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia “từ sớm, từ xa”, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Nắm bắt thông tin và chính sách của các nước, các đối tác của Việt Nam; tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác giám sát của Quốc hội, xây dựng pháp luật của nước bạn, từ đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Quang Sỹ