Chủ tịch Nước chủ trì phiên họp về Đề án xây dựng nhà nước pháp quyền

Chiều 18/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khẳng định chủ trương xây dựng Đề án là hết sức cần thiết, cấp bách; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng, tính chiến lược của Đề án từ lí luận, thực tiễn đến quan điểm đổi mới phát triển đất nước, đưa đất nước phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Dự thảo Đề án lần thứ nhất được xây dựng dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài. 

Chủ tịch Nước lưu ý, mặc dù, các nội dung của Đề án, thông tin, dữ liệu được khai thác, nghiên cứu đã phản ánh cơ bản trung thực, đầy đủ, khách quan tình hình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua, song, vẫn có một số thông tin thiếu cơ sở, do đó, cần chọn lọc thông tin đầu vào. 

Những nội dung cơ bản, cốt lõi dự kiến đưa vào Nghị quyết của Trung ương đã được xây dựng khái quát, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất với các mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược theo các văn kiện 13 của Đảng. Trên tinh thần ấy, Chủ tịch Nước yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tiếp tục lắng nghe, hoàn thiện Đề án chặt chẽ hơn nữa.

Chủ tịch Nước NGUYỄN XUÂN PHÚC - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án: Cần gia công, làm rõ thêm những nội dung quan trọng, dự kiến đưa vào Nghị quyết Trung ương, như đặc trưng nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đánh giá tổng quát thực trạng, các quan điểm, các mục tiêu, các phương hướng đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cần dành dung lượng thoả đáng cho những vấn đề được xác định là trụ cột chiến lược.”

Theo kế hoạch, Đề án sẽ trình Bộ Chính trị vào tháng 8 và trình Trung ương trong tháng 10. Do đó, việc xây dựng đang bước vào giai đoạn nước rút, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị, các thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm để đảm bảo chất lượng, tiến độ của Đề án. Với những vấn đề chưa rõ cần phải được phân tích, có quan điểm, luận cứ đầy đủ, những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải đạt thống nhất, đồng thuận cao trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện : Diệu Linh Cao Hoàng