COP26
Tại Hội nghị COP26, Việt Nam đã khẳng định thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực trong tham gia xử lý một trong những thách thức lớn nhất của toàn nhân loại - biến đổi khí hậu. COP26 không chỉ là một chương trình truyền hình, đó là cả chương trình nghị sự của Việt Nam, của mỗi người dân và doanh nghiệp, để hiện thực hoá cam kết của Việt Nam.