Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 15 dự án luật trong năm 2023

Sáng nay 1/4, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 để thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2022 do Chính phủ trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự theo hình thức trực tuyến.

Theo thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 15 dự án luật trong đó: 6 dự án tại kỳ họp thứ 3 và 9 dự án tại kỳ họp thứ 4.

Về dự kiến Chương trình năm 2023, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5 dự kiến thông qua 10 dự án luật, cho ý kiến đối với 3 dự án. Kỳ họp thứ 6 cho ý kiến thông qua 3 dự án luật và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.

Qua nghiên cứu Tờ trình của Chính phủ và danh mục các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2023, điều chỉnh năm 2022, các đại biểu cho rằng các dự án đều có trong Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khóa XV và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của UBTVQH triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khóa XV, có 08/15 dự án đạt tiến độ nghiên cứu, rà soát, có 07/15 dự án hoàn thành sớm hơn tiến độ.

Các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nhiều dự án luật cụ thể để đưa vào Chương trình nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Trung ương, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị; hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới, bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tùng Dương