Chỉ tiêu phát triển văn hoá - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022 nhiều ấn tượng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khai mạc sáng nay 8/12 cho thấy, bên cạnh nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đặt ra, một số chỉ tiêu về văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ và tạo dấu ấn tích cực, với chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với kế hoạch.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 109,1% kế hoạch, tăng 14,5% so với năm ngoái. Đặc biệt, năm nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, vượt 1,37% so với kế hoạch. Nhiều sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao cấp tỉnh và khu vực, tạo được ấn tượng sâu sắc cho nhân dân.

Tuy nhiên, chỉ tiêu về tổng sản phẩm bình quân trên đầu người ước chưa đạt kế hoạch đặt ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Công tác hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư còn hạn chế.

Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tỉnh Yên Bái tập trung 3 khâu đột phá chiến lược về đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cơ chế chính sách nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Nâng cao chất lượng nhân lực, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thanh Nga Đức Minh