Chậm triển khai Chương trình MTQG phát triển vùng dân tộc thiểu số, ảnh hưởng đến niềm tin của đồng bào

Hôm nay 3/10 Hội đồng dân tộc của Quốc hội đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện chương trình phát triển vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cơ bản thống nhất những nội dung trong báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên Hội đồng dân tộc cho rằng việc triển khai giai đoạn 1 của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 rất chậm. Điều này làm ảnh hưởng đến niềm tin, sự kỳ vọng của đông bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với một chương trình có ý nghĩa lịch sử và nhân văn. 

Trong đó việc chậm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn và chậm phân bổ vốn cho Chương trình đã tác động đến việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu đề ra.

Thường trực Hội đồng dân tộc đề nghị cần có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn; khuyến khích các địa phương tự cân đối ngân sách có kế hoạch ưu tiên để bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Kết luận Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình còn có độ vênh so với hành động thực tế. Do vậy cần chỉ rõ trách nhiệm thuộc bộ, ngành, địa phương nào, vướng mắc ở đâu. Đồng thời, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn cơ chế lồng ghép, tích hợp các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thanh Hải