Câu chuyện hôm nay: Phát huy các nguồn lực văn hóa của Hà Nội

Hà Nội là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, hội tụ đầy đủ những yếu tố để có thể tiên phong trở thành trung tâm sáng tạo của Việt Nam trên cơ sở lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị. Xét trên nhiều góc độ, chiều sâu, quy mô và tính chất, nguồn lực văn hóa của Hà Nội được coi là nguồn sức mạnh to lớn bởi hiếm có thủ đô nào trên thế giới có lịch sử, truyền thống văn hoá hơn 1.000 năm tuổi như Thủ đô Hà Nội.

Tham gia mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO là cơ hội rất lớn để Hà Nội phát huy tiềm năng sáng tạo, đồng thời biến sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hoá của Thành phố. Tuy nhiên, dường như những đóng góp của ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP của Thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.

Thành ủy Hà Nội thông qua Nghị quyết về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tích cực khai thác, chuyển hóa các nguồn lực văn hóa thành sức mạnh, động lực phát triển Thủ đô, thực hiện cam kết từng bước xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo , trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á, thành phố kết nối toàn cầu, đồng thời đóng góp tích cực vào chiến lược văn hóa đối ngoại quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Và để cụ thể hoá các Nghị quyết này, chính quyền Hà Nội đã rất nỗ lực thực hiện những giải pháp tạm thời và giải pháp tổng thể với tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, năm 2050 cho Thủ đô.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Việt Hòa -

Anh Tuấn