Câu chuyện hồi hương di sản và những bảo vật của Việt Nam được thế giới công nhận là di sản thế giới

Năm 2022 đánh dấu một năm với rất nhiều sự kiện văn hóa lớn nhỏ được được tổ chức trên cả nước, góp phần giúp người dân thích ứng nhanh với cuộc sống “bình thường mới” sau những khoảng lặng khó khăn bởi dịch bệnh.

Những lễ hội muôn màu sắc, những hoạt động văn hoá đa dạng, có chiều sâu diễn ra, đã một lần nữa khẳng định kho tàng văn hoá Việt Nam vô cùng phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Nhờ vậy mà văn hoá Việt Nam đang ngày càng tạo được sức lan toả mạnh mẽ và được bạn bè quốc tế nhìn nhận. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Gìn giữ, bảo tồn văn hóa Việt cũng chính là giữ gìn hồn cốt của dân tộc. Đó chính là nguồn gốc của ý chí quật cường, khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết, để Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước.