Cần quy định rõ trường hợp nào được cấp thông tin của khách hàng

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đóng góp ý kiến về người ủy quyền, người có liên quan đến hoạt động tín dụng. Về bảo mật thông tin của khách hàng, trong dự án Luật cần được quy định rõ hơn trường hợp nào thì được cấp thông tin của khách hàng.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Vũ Thị Liên Hương đồng thuận với những nội dung mà Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án Luật đưa ra; đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi Luật để phù hợp hơn với thực tiễn đời sống hiện nay. Việc sửa đổi Luật cũng là nhằm đổi mới và hội nhập sâu rộng về hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế toàn cầu; tương thích với các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Để hoàn thiện dự án Luật, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đóng góp ý kiến về người ủy quyền, người có liên quan đến hoạt động tín dụng. Về bảo mật thông tin của khách hàng, trong dự án Luật cần được quy định rõ hơn trường hợp nào thì được cấp thông tin của khách hàng...

Theo đó, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề nghị bổ sung trường hợp được cấp thông tin của khách hàng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật vào khoản 3, Điều 14. Ví dụ trường hợp khách hàng chết, mất năng lực hành vi dân sự, người thừa kế đến để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc pháp luật yêu cầu ngân hàng phải thực hiện báo cáo định kỳ. Vì vậy, đề nghị quy định những trường hợp nào thì được cung cấp thông tin của khách hàng một cách rõ nét trong dự án Luật.

Về quyền của cổ đông phổ thông tại khoản 5, Điều 53 về xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Với quy định của dự án Luật có thể hiểu rằng cổ đông có quyền yêu cầu xem tên, địa chỉ không chỉ của mình mà của cả các cổ đông khác.

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin, đại biểu Vũ Thị Liên Hương đề xuất sửa thành cổ đông phổ thông được quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách. Cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!