Các giải pháp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa thông tin về các giải pháp quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu; hạch toán và theo dõi riêng quỹ bằng tài khoản mở tại ngân hàng; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc quản lý và bảo toàn số dư quỹ.

Trường hợp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trích lập, chi sử dụng, kết chuyển quỹ thì xem xét, xử lý theo quy định. Đối với những thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tái phạm nhiều lần sẽ xem xét tạm dừng kinh doanh hoặc thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam