Cả nước có hơn 93.000 hội, hơn 2.900 quỹ nhưng chưa kiểm toán độc lập về tài chính

Sáng 07/10, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để quán triệt một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến hội quần chúng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến tháng 12/2021 cả nước có 93.425 hội và 2.950 quỹ, trong đó 92.854 hội và 2.865 quỹ hoạt động trong phạm vi địa phương. mô hình tổ chức, hoạt động của các hội, quỹ phù hợp với quy mô, tính chất, vai trò của từng hội, quỹ. Các hội, quỹ từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò và có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều hội, quỹ đã phát huy vai trò, vận động đông đảo hội viên và huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid -19.

Tuy nhiên, đến nay cũng đã phát sinh một số bất cập như có hội, quỹ hoạt động hình thức; chưa phát huy tính tự chủ, hiệu quả chưa cao, chưa quản lý tốt các pháp nhân trực thuộc; có xu hướng hành chính hóa hoạt động hội, quỹ; cá biệt còn có một số hội, quỹ mất đoàn kết trong nội bộ. Đối với tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện lại vẫn chưa có quy định cụ thể việc thực hiện kiểm toán độc lập về tài chính, tài sản khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch.

Thực hiện : Quang Anh Quang Sỹ