Cà Mau phát triển các sản phẩm OCOP

Với điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng tỉnh Cà Mau có nhiều thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, quảng bá các sản phẩm này kết hợp phát triển loại hình du lịch của địa phương.