Bổ sung quy định vào Dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện để khắc phục vướng mắc 13 năm chưa đấu giá

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, sáng 18/8, UBTVQH đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày báo cáo tóm tắt Một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Báo cáo cho biết nhiều vấn đề đã được Thường trực Ủy ban KH,CN&MT thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. 

Báo cáo đề nghị giữ quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng bởi theo kinh nghiệm quốc tế tại 22 quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, có 19/22 quốc gia (chiếm 86%) quy định giới hạn băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp.

Để khắc phục tình trạng 13 năm qua chưa đấu giá được tần số vô tuyến điện, Dự thảo Luật bổ sung một số quy định như: Thống nhất thu tiền cấp quyền với tần số vô tuyến điện có giá trị thương mại cao, áp dụng đối với cả 3 phương thức cấp phép là đấu giá, thi tuyển và cấp trực tiếp; Làm rõ các trường hợp được áp dụng đấu giá, thi tuyển, cấp trực tiếp; Giao Chính phủ quy định chi tiết xử lý các tình huống đặc thù của đấu giá trên cơ sở Luật Đấu giá tài sản; quy định về mức thu tiền cấp quyền đối với các trường hợp cấp phép thông qua đấu giá, thi tuyển, cấp trực tiếp.

Cũng theo báo cáo, việc sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế hiện còn có ý kiến khác nhau. Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đề xuất 02 phương án quy định và không quy định nội dung này trong dự thảo Luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.

Vũ Hiếu