Bộ Nội vụ nếu phương án "chặn" cán bộ, viên chức nghỉ việc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, ổn định, gắn bó. Đồng thời, đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời. Bộ Nội vụ cũng khẳng định sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương vào thời điểm phù hợp, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam