Bộ Nội vụ báo cáo giảm biên chế vượt kế hoạch 10%

Tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.

Sáng 12/01, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành,cơ quan Trung ương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong năm 2021 Bộ đã đạt được những kết quả tích cực: Tham mưu, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương; hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39 của TW, Kết luận 71 của Bộ Chính trị. Cụ thể, tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015. 

Trong năm 2022 Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động  “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” nhằm khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ thực hiện thắng lợi công tác của toàn ngành. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu đổi mới phương thức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cho phù hợp với quản lý và trả lương theo vị trí việc làm; bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách của ngành Nội vụ sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra và xu thế phát triển của thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.