Bộ Công Thương xin trả lại hơn 400 tỷ đồng vốn đầu tư công

Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, đề xuất điều chỉnh giảm hơn 400 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó gồm toàn bộ vốn ODA là hơn 230 tỷ đồng và vốn trong nước hơn 167 tỷ đồng.

Năm 2022, Bộ Công thương được Thủ tướng giao kế hoạch giải ngân vốn đầu công là hơn 800 tỷ đồng.

Bộ đã ban hành kế hoạch phân bổ toàn bộ hơn 400 tỷ đồng, trong đó gần 195 tỷ đồng thực hiện 28 dự án chuyển tiếp; 220 tỷ đồng thực hiện 27 dự án khởi công mới.

Nhưng đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 19,8%.