Bộ Công Thương bỏ đề xuất chuyển đầu mối quản lý xăng dầu về Bộ Tài chính

Bộ Tài chính kiến nghị, Bộ Công thương là đầu mối duy nhất điều hành xăng dầu, tự lập phương án về giá và Quỹ bình ổn. Bộ Tài chính sẽ chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc giao 2 bộ sẽ gây phân tán trong khâu tổ chức thực hiện. Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng hoặc giảm giá tại thời điểm điều hành giá. Việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá chuyển về Bộ Công thương, sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh, cũng như tăng cường công tác giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân.