Bộ Công an kịp thời xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, đại diện Bộ Công an cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Công an sẽ thực hiện 17 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, còn 11 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 17 nhiệm vụ của Bộ Công an trong nhiệm kỳ này, có 15 luật và 2 Nghị quyết. Tính đến trước Kỳ họp thứ 5, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua 03 luật, nghị quyết. Tại Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua 02 dự án luật. Trong đó, lần đầu tiên trong trong lịch sử, Bộ Công an đã chủ trì tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội 5 luật trong 1 kỳ họp, Kỳ họp thứ 5. Đến nay, văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đều đã được ban hành bảo đảm đúng tiến độ để có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của các luật. Bộ Công an đã trình ban hành 01 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 04 nghị định của Chính phủ và 10 thông tư, chỉ còn phải hoàn thiện 01 nghị định, 01 thông tư. Công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết được tiến hành kịp thời , chấm dứt tình trạng trễ hạn trước đây. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam