Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với một số công chức, viên chức từ tháng 8/2022

Kể từ tháng 8 này, đã chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính.

Cụ thể, theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực, bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư. Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, về tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng, chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên. Đối với ngạch chuyên viên chính, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác.