Biên giới biển đảo quê hương: Thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật về biển

Là một dân tộc có truyền thống khai thác và sử dụng biển, giàu vốn văn hóa, văn hóa biển từ hàng ngàn đời nay đã trở thành một phần của nền văn hóa Việt Nam, là một phần quan trọng trong việc thể hiện ý chí, khát vọng của người dân Việt trong gìn giữ và bảo vệ biển đảo tổ quốc, không gian sinh tồn của dân tộc.

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” Nêu chủ trương của Đảng và Nhà nước ta: “Chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa cho cộng đồng dân cư biển và ven biển; phát huy bản sắc, giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc, tri thức tốt đẹp trong ứng xử với biển, coi đây là nền tảng quan trọng để xây dựng văn hóa biển. Bảo tồn không gian văn hóa, kiến ​​trúc và di sản thiên nhiên. Nâng cao nhận thức về biển và đại dương, xây dựng xã hội, ý thức, lối sống, hành vi văn hóa gắn kết, thân thiện với biển…”

Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển, đảo, xây dựng xã hội gắn kết với biển, là cơ sở cho việc bảo vệ chủ quyền quốc gia – là điều được các cấp ngành và người dân cùng chung tay nỗ lực. 

Kính mong quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Nhung