Bản tin văn hóa, thể thao và du lịch |Số 5|: Bảo tồn di sản văn hoá thông qua bảo tàng sinh thái

Không thể phủ nhận rằng nhờ các loại hình du lịch sinh thái, nhiều gia đình nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế đồng thời cũng giúp các du khách hiểu hơn về văn hoá bản địa. Tuy nhiên, loại hình này cũng có thể làm mất đi tính thiêng, tập tục cũng như tính chất và chức năng vốn có của di sản. Và bảo tàng sinh thái ra đời để giải quyết bài toán kinh tế và gìn giữ bản sắc cho các dân tộc.

Bảo tàng sinh thái là một thiết chế văn hoá, là những di sản sống không chỉ đáp ứng nhu cầu du khách mà trước hết là lấy cộng đồng trong không gian bảo tàng và việc bảo tồn văn hoá, tính thiêng, tập tục của văn hoá làm trung tâm và cốt lõi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!