Bản tin văn hóa thể thao và du lịch |Số 2|: Thách thức giữa bài toán kinh tế và bảo tồn trong khai thác du lịch di sản

Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc là một kho tàng di sản riêng, tạo nên sự phong phú đa dạng của nền văn hoá đậm đà bản sắc Việt Nam và là một bộ phận quan trọng của di sản văn hoá nhân loại. Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc thiểu số chắc chắn là việc cần phải đẩy mạnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Du lịch di sản là một giải pháp, nhưng cần hài hoà giữa lợi ích kinh tế và bảo tồn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!