Ban Công tác đại biểu: Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới

Thảo luận về Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/UBTVQH khóa XII quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý lại quy định để xác định rõ hơn vai trò của Ban cũng như thẩm quyền của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong một số nhiệm vụ hiện vẫn còn có sự chồng lấn.

Cho ý kiến vào điểm d, khoản 2 về việc Ban Công tác đại biểu tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc cho ý kiến đối với việc bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về quy định này vì liên quan đến Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư Pháp của Quốc hội LÊ THỊ NGA: “Cân nhắc xác định rõ vai trò của Ban Công tác đại biểu trong nội dung nhiệm vụ này và sửa đổi quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ quốc hội đảm bảo thống nhất trong triển khai…”

Liên quan đến các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Công tác đại biểu, một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý cần làm rõ hơn các nội dung đối với từng mảng công việc cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Đối với nội dung bầu cử, xác định rõ đầu việc do Ban Công tác đại biểu thực hiện, công việc do cơ quan khác thực hiện, nội dung công việc tham mưu cho Thường vụ, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử quốc gia,…, cần biên tập để làm rõ hơn, hạn chế tối đa sự trùng lặp sang cơ quan khác.”

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Khái niệm a là ai? Do ai lập ra? A là cái gì trong hệ thống đó của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chứ không phải thuộc Quốc hội? Các việc, các nhiệm vụ…Tiêu đề các nhiệm vụ lớn đều chủ trì tham mưu hoặc phối hợp giúp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ..để không chồng lấn với các cơ quan khác..”

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Không nên giao cho Ban Công tác đại biểu nhiều nhiệm vụ liên quan đến nhân sự của Văn phòng Quốc hội mà Văn phòng Quốc hội phải chịu trách nhiệm. Chẳng hạn như cán bộ quy hoạch đến cấp đại biểu Quốc hội và các chức danh thuộc Thường vụ quản lý thì Văn phòng Quốc hội và Đảng ủy Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm làm việc với Ban Công tác đại biểu để chuẩn bị quy hoạch, còn quản lý những việc khác thì không nên giao, việc đó giao cho Văn phòng Quốc hội và Đảng ủy cơ quan.”

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là nội dung nằm trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chuẩn bị rất công phu, Ủy ban Pháp luật là cơ quan thẩm tra, nhiều cơ quan của Quốc hội tham gia trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên nền dự thảo trình và tiếp thu ý kiến tối đa của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tiến hành đối soát với Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đảm bảo được sự thống nhất, đồng bộ. Về vị trí, chức năng của Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu để bổ sung thêm cho thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập.. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cần rà soát lại và xác định nhiệm vụ nào do Ban Công tác đại biểu chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp..”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị rà soát lại nhiều nội dung tại dự thảo như: Các nội dung liên quan đến quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát thật kỹ các quy định, đảm bảo phù hợp, thống nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự cầu thị, tiếp thu của Ban Công tác đại biểu và sự chủ động phối hợp của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban có liên quan; đề nghị cơ quan trình tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sẽ có báo cáo giải trình tiếp thu chi tiết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan cần rà soát thật kỹ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu để đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành, không chồng lấn với thẩm quyền của các cơ quan khác. Về cách thức thể hiện, dự thảo Nghị quyết cần thể hiện khái quát, cô đọng hơn các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban, sắp xếp thứ tự làm sao đảm bảo sự logic của Nghị quyết.”

Liên quan đến sự phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu là đầu mối thẩm tra với các cơ quan Quốc hội trong việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định số lượng phê chuẩn danh sách thành viên, phê chuẩn chức danh, cho thôi làm thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần cân đối, điều hòa về số lượng, thành phần thành viên của từng cơ quan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Đây là nội dung quan trọng, bảo đảm quyền của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia làm thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Quyền đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội đã được quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, bảo đảm vai trò của Ban Công tác đại biểu trong việc tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân đối, điều hòa về số lượng, thành phần thành viên của từng cơ quan.”

Về vai trò của Ban Công các đại biểu trong việc tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với việc bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội, để đảm bảo phù hợp với thực tế, các đại biểu tán thành việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng là cơ quan đầu mối, phối hợp với Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có ý kiến đối với các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục tố tụng, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng giao Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Ban Công tác đại biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chất lượng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp tháng 3 tới đây./

Thực hiện : Diệu Huyền Quang Sỹ Vũ Hiếu

quảng cáo