99 bộ luật, gần 300 điều, khoản về chính sách dân tộc tản mát trong nhiều văn bản

Phát biểu chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đại biểu Đặng Bích Ngọc - đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện nay chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc được thể chế trong nhiều văn bản khác nhau. Theo Báo cáo số 205 của Chính phủ, có tới 99 bộ luật và luật với gần 300 điều, khoản quy định liên quan đến chính sách dân tộc.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, các quy định về chính sách dân tộc tản mát trong nhiều văn bản như vậy gây ra những khó khăn gì và giải pháp của Bộ trưởng về tình trạng này.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, thời gian qua việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đã được các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn về các văn bản hướng dẫn. Do đó, việc triển khai không thống nhất, đồng bộ, khó khăn trong lồng ghép các chương trình dẫn đến manh mún, chưa thực sự hiệu quả, nhiều nội dung không thực hiện được. 

Giải trình câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng nêu rõ, công tác dân tộc nằm ở nhiều lĩnh vực, ngành khác nhau nên vẫn cần thiết có hệ thống văn bản chuyên ngành, từng lĩnh vực, không thể có một văn bản chung cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ trưởng cũng khẳng định, hệ thống văn bản hiện nay ban hành tương đối đồng bộ và bám sát quy định pháp luật, sự chồng chéo, mâu thuẫn không có nhiều, Chính phủ sẽ rà soát, điều chỉnh, sửa đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương