PHỎNG VẤN ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN VIỆT NAM TẠI BA LAN

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 06/02/2016