DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 24/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2019

THỜI TIẾT 23/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2019

THỜI TIẾT 22/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/12/2019

THỜI TIẾT 21/12/2019
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔21/12/2019

THỜI TIẾT 20/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2019

THỜI TIẾT 19/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/12/2019

THỜI TIẾT 18/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/12/2019

THỜI TIẾT 17/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/12/2019

THỜI TIẾT 16/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/12/2019

THỜI TIẾT 15/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2019

THỜI TIẾT 14/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/12/2019

THỜI TIẾT 13/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2019

THỜI TIẾT 12/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/12/2019

THỜI TIẾT 11/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/12/2019

THỜI TIẾT 10/12/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/12/2019