DỰ BÁO THỜI TIẾT

THỜI TIẾT 19/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2019

THỜI TIẾT 18/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔18/09/2019

THỜI TIẾT 17/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔17/09/2019

THỜI TIẾT 16/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔16/09/2019

THỜI TIẾT 15/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔15/09/2019

THỜI TIẾT 14/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔14/09/2019

THỜI TIẾT 13/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/09/2019

THỜI TIẾT 12/09/2019
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔12/09/2019

THỜI TIẾT 11/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/09/2019

THỜI TIẾT 10/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/09/2019

THỜI TIẾT 09/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/09/2019

THỜI TIẾT 08/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/09/2019

THỜI TIẾT 07/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2019

THỜI TIẾT 06/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/09/2019

THỜI TIẾT 05/9/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2019