SẼ TẠM DỪNG MÔ HÌNH “MỘT CỬA, MỘT LẦN DỪNG” TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO

Thực hiện: Võ Linh - Đào Bảo 08/04/2021

SẼ TẠM DỪNG MÔ HÌNH “MỘT CỬA, MỘT LẦN DỪNG” TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO