QUY ĐỊNH CỤ THỂ HƠN TRONG LUẬT VỀ QUẢN LÝ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 17,421

Ngày đăng: 13/09/2019

QUY ĐỊNH CỤ THỂ HƠN TRONG LUẬT VỀ QUẢN LÝ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Thực trạng những năm qua cho thấy trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ có nhiều bất cập. Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế đã có những quy định mới trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, theo đó tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuận lợi. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm những giải pháp từ những sự điều chỉnh của Luật, tạo hành lang pháp lý để việc quản lý, sử dụng quỹ và giao dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách có hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?