ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC THÙ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 13,398

Ngày đăng: 09/08/2019

ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC THÙ

Thực tiễn triển khai công tác giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như qua quá trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này trong thời gian qua cho thấy cần phải tích hợp các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thu gọn đầu mối, tránh sự dàn trải, lãng phí, đồng thời việc giảm nghèo cũng cần phải gắn với việc bảo vệ và giữ gìn văn hóa dân tộc, bản sắc văn hoá là yếu tố chính để hình thành một dân tộc và cũng đồng thời là yếu tố tạo nên sự phong phú, đặc sắc của văn hoá Việt Nam. Đối với mỗi dân tộc luôn cần những chính sách riêng để giảm nghèo bền vững cũng như giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?