BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ: GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,488

Ngày đăng: 11/02/2019

BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ: GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.Vì vậy, việc bảo tồn các di sản là việc làm quan trọng và vô cùng cần thiết trong công cuộc kiến thiết nước nhà.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?