THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 45,859

Ngày đăng: 21/10/2019

THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VĂN HOÁ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới “có đời sống văn hoá phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, văn hoá thể hiện rõ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?