CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 76: TIẾP TỤC HOÀN THIÊN MẪU TƯỢNG VUA LÝ THÁI TÔNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA VIỆT NAM

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 40,304

Ngày đăng: 05/05/2020

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 76: TIẾP TỤC HOÀN THIÊN MẪU TƯỢNG VUA LÝ THÁI TÔNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA VIỆT NAM

Lựa chọn và tôn vinh vua Lý Thái Tông là Nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét xử của Việt Nam được Tòa án nhân dân tối cao tiến hành theo một quy trình hết sức chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khách quan, thận trọng, được các cơ quan chức năng, các nhà sử học và Tòa án các cấp đồng thuận cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?