CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 39: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN

Chuyên mục: TOÀ ÁN NHÂN DÂN | Lượt xem : 11,236

Ngày đăng: 02/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 39: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN

Thẩm phán là một chức danh tố tụng, là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và Nhân dân yêu cầu các Thẩm phán phải thực hiện nhiệm vụ một cách vô tư, khách quan, thượng tôn pháp luật; đòi hỏi các Thẩm phán phải trở thành biểu tượng của đạo đức liêm chính, tuân thủ những nguyên tắc của Hiến pháp về hoạt động tư pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?