SỨC SỐNG BỀN LÂU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 45,347

Ngày đăng: 30/05/2018

SỨC SỐNG BỀN LÂU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua - tư tưởng đó là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt nguồn từ truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc, từ quan điểm Mác - Lê-nin về vai trò của quần chúng trong lịch sử và từ những hoạt động thực tiễn trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và phát triển phong trào thi đua yêu nước – một phong trào mang ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của đất nước và có sức sống bền lâu cho đến tận hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?