ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,108

Ngày đăng: 24/07/2021

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới cái đích cuối cùng hướng đến là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên cả về thu nhập và đời sống tinh thần. Qua 10 năm thực. hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những kết quả đạt được là to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử. Điều này vừa là tiền đề nhưng đồng thời cũng là thách thức đặt ra cho Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Làm sao để đảm bảo tính khả thi của nguồn lực thực hiện, tránh những chồng chéo gây lãng phí giữa 3 chương trình mục tiêu quốc gia là vấn đề cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?