CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,814

Ngày đăng: 16/11/2020

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Nhiệm kỳ Đại hội 12 đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ thì có 2 nhiệm vụ là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong 5 bài học kinh nghiệm đã được Đảng ta tổng kết trong dự thảo báo cáo chính trị thì bài học kinh nghiệm thứ nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?