CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2019 ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,195

Ngày đăng: 30/01/2020

CÔNG TÁC CHĂM SÓC ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI NĂM 2019 ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt công tác dân tộc, trong đó nhấn mạnh, xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Với hàng loạt chính sách được đề ra và triển khai trong thực tế, đời sống của bà con dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa có gì thay đổi? Cần phải có những cụ thể gì để những chính đã được Đảng, Quốc hội và Chính Phủ ban hành đạt được kết quả như muốn, trên cơ sở đó đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?