CẢI THIỆN SINH KẾ NÔNG THÔN THÔNG QUA TRỒNG RỪNG BỀN VỮNG

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 13,649

Ngày đăng: 16/05/2019

CẢI THIỆN SINH KẾ NÔNG THÔN THÔNG QUA TRỒNG RỪNG BỀN VỮNG

Với tiêu chí sản xuất gắn với nhiệm vụ phục vụ người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững bằng cách tạo sinh kế cho nông dân thông qua bao tiêu sản phẩm, đặc biệt là phát triển trồng rừng lấy gỗ chất lượng cao, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là mục tiêu hàng đầu của chương trình "Cải thiện sinh kế nông thôn tại Quảng Trị thông qua trồng rừng bền vững" do Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp với Tổ chức NEPCon và Quỹ Spark tổ chức Đan mạch thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?