PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NUÔI BIỂN BỀN VỮNG, QUY MÔ LỚN

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 15,173

Ngày đăng: 11/07/2018

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NUÔI BIỂN BỀN VỮNG, QUY MÔ LỚN

Phát triển ngành nuôi biển thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững để năm 2020, sản lượng nuôi biển đạt 810 nghìn tấn, năm 2030 sản lượng nuôi biển đạt 1,750 nghìn tấn, và đến năm 2050 sản lượng nuôi biển Việt Nam đạt 3 triệu tấn. Đây là mục tiêu mà ngành thủy sản đang hướng tới trong dự thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?