XÂY DỰNG VĂN HÓA TRỞ THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA XÃ HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 9,618

Ngày đăng: 25/11/2021

XÂY DỰNG VĂN HÓA TRỞ THÀNH NỀN TẢNG TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA XÃ HỘI

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị Văn hoá toàn quốc là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hoá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của cả nước, quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?