NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN ẢNH TRONG NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,307

Ngày đăng: 12/09/2021

NÂNG CAO VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN ẢNH TRONG NƯỚC

Luật Điện ảnh được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được Quốc hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều và chính thức thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2009. Đây là luật đầu tiên trong lĩnh vực nghệ thuật được ban hành, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp điện ảnh dân tộc, tạo cơ sở pháp lý để phát triển điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hội nhập của điện ảnh nước nhà.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?