ĐỀ XUẤT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THEO HƯỚNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,241

Ngày đăng: 12/09/2021

ĐỀ XUẤT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THEO HƯỚNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI THAM GIA

Theo dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hợp đồng bảo hiểm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; duy trì sự công bằng, an toàn và ổn định của thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, việc quy định cần rõ ràng, để đảm bảo không có nhiều cách hiểu khác nhau, vừa tăng cường vai trò quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, vừa bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?