NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,492

Ngày đăng: 07/05/2019

NHIỀU BĂN KHOĂN VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA

Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, sáng 7/5, trong phiên thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu còn băn khoăn về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C; về việc tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?